Xuất bản thông tin

null Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện

Tổ chức bộ máy Danh bạ email, điện thoại

Danh sách Họ và Tên, Chức danh, email, số điện thoại liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Nguyễn Thị Hoàng Vinh

Trưởng phòng

02773840032

0917472123

nthvinh.hct@dongthap.gov.vn

 

2

Ngô Văn Rảnh

Phó Trưởng phòng

02773841830

0919282524

nvranh.hct@dongthap.gov.vn

 

3

Võ Thị Hoa

Phó Trưởng phòng

02773841670

0767923858

vthoa.hct@dongthap.gov.vn

 

4

Nguyễn Thiện Long

chuyên viên

02773841830

0909192410

ntlong.hct@dongthap.gov.vn

 

5

Lê Kim Thành

chuyên viên

02773840032

0918365558

lkthanh.hct@dongthap.gov.vn

 

6

Nguyễn Thị Tuyết Lan

chuyên viên

02773840658

03695252197

nttlan.hct@dongthap.gov.vn

 

7

Phan Thanh Long

chuyên viên

02773840658

0918467901

ptlong.hct@dongthap.gov.vn

 

8

Phạm Thị Như Thảo

chuyên viên

02773841830

0947239880

ptnthao.hct@dongthap.gov.vn

 

9

Trần Thị Anh Thư

chuyên viên

02773841670

0919274890

ttathu.hct@dongthap.gov.vn

 

10

Nguyễn Phước Vinh

chuyên viên

02773840032

0913177713

npvinh.hct@dongthap.gov.vn