Xuất bản thông tin

null Chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, sai sót qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, sai sót qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

Qua kết kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính Tỉnh được thông qua ngày 17/8/2022 tại cuộc họp trực tuyến thông qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) Huyện đã tiến hành tổ chức họp để chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế để kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới. Thành phần tham dự buổi họp: Ông Lê Minh Trung, Chủ tịch UBND Huyện (chủ trì), cùng Lãnh đạo và  công chức phụ trách cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện, Công an Huyện, Bưu điện Huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và công chức phụ trách cải cách hành chính của các xã, thị trấn cùng tham dự.

Các đại biểu tham dự họp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, sai sót qua

kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính chính năm 2022

Theo đó, tại cuộc họp ông Lê Minh Trung, Chủ tịch UBND Huyện chỉ đạo như sau:

(1) Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, sai sót trong công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính đã được chỉ ra tại kết quả kiểm tra; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp) chậm nhất ngày 15/9/2022.

(2) Giao Phòng Văn hoá - Thông tin Huyện chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, UBND các xã: Tân Phú, Tân Phú Trung, Hòa Tân và các ngành có liên quan tham mưu UBND Huyện về kinh phí trang bị thiết bị để thực hiện thí điểm mô hình niêm yết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thay thế niêm yết bằng văn bản giấy tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện và đối với 03 địa phương nêu trên, trình UBND Huyện chậm nhất ngày 15/9/2022.

(3) Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện, Bưu điện Huyện khắc phục ngay những hạn chế, sai sót trong công tác cải cách hành chính được chỉ ra tại dự thảo văn bản kết quả kiểm tra; báo cáo kết quả thực hiện về UBND Huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp) chậm nhất ngày 15/9/2022.

(4) Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả khắc phục đúng quy định; đồng thời, tham mưu UBND Huyện tiến hành phúc tra các cơ quan, địa phương về việc khắc phục hạn chế, sai sót qua kiểm tra của Tỉnh, Huyện (đặc biệt các địa phương đã được Đoàn Kiểm tra CCHC Tỉnh kiểm tra), thời gian hoàn thành trong tháng 9 năm 2022, báo cáo UBND Huyện nắm, chỉ đạo./.

Thành Lợi, Văn phòng HĐND và UBND Huyện