Xuất bản thông tin

null Kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết TTGDNN Tin nổi bật

Kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính huyện Châu Thành

Sáng ngày 19/5/2020, Chủ tịch UBND Huyện Phạm Tấn Xiếu chủ trì cuộc họp báo cáo tiến độ thực hiện cải thiện Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Huyện. Tham dự gồm có lãnh đạo và công chức chuyên môn Bưu điện huyện Châu Thành, Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Phòng Nội vụ Huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện.


 

Các đại biểu tham dự

Tại cuộc họp ông Lương Hoàng Minh – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện báo cáo tiến độ thực hiện cải thiện Chỉ số cải cách hành chính theo kế hoạch của Huyện đề ra; tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công tác duy trì và chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, … các thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất trong thực hiện dịch vụ hành chính công và dịch vụ bưu chính công ích tại trên địa bàn Huyện.

Qua đó, Chủ tịch UBND Huyện đã có chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác CCHC:

Giao Thủ trưởng các cơ quan, địa phương trên địa bàn Huyện khẩn trương chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tập trung thực hiện tốt các nội dung về tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm phục vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa; thực hiện đầy đủ quy trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; cập nhật kịp thời và đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử Huyện cũng như bảng niêm yết TTHC tại Bộ phận Một cửa.

Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác giải quyết TTHC tại cơ quan, địa phương. Đặc biệt đối với lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó, tăng cường các hình thức tuyên truyền về thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và các biện pháp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Chỉ đạo nghiêm việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khi có nhu cầu thực hiện.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Huyện còn giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn cấp huyện thực hiện và báo cáo kết quả về UBND Huyện xem xét, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, rà soát hồ sơ TTHC quá hạn, trễ hạn của các cơ quan, địa phương để kịp thời chỉ đạo, khắc phục, chấn chỉnh tình trạng hồ sơ tồn đọng, kéo dài; tham mưu UBND Huyện phê bình các cơ quan, địa phương chưa nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND Huyện./.

Thành Lợi