Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Tập huấn công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành

Ngày 21/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Cải cách hành chính năm 2022 cho 54 người là lãnh đạo và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Bưu điện Huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện, Công an Huyện, chủ tịch, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Ảnh buổi tập huấn

Tại Hội nghị, Ông Trần Thành Công, Chuyên viên - Phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền thuộc Sở Nội vụ Tỉnh đã triển khai các nội dung như: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; cải cách hành chính Tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, báo cáo công tác cải cách hành chính, tuyên truyền về cải cách hành chính, kiểm tra cải cách hành chính theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính.

Buổi tập huấn báo cáo viên còn trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của đại biểu trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn phụ trách công tác cải cách hành chính trên địa bàn Huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính trong tình hình mới.

Công Danh