Xuất bản thông tin

null Tăng cường thực hiện các giải pháp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Tăng cường thực hiện các giải pháp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, địa phương trên địa bàn Huyện. Đồng thời, nhằm tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thời gian tới. Ngày 11/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành Công văn số 5102/UBND-NC để chỉ đạo các cơ quan, địa phương trên địa bàn Huyện tăng cường thực hiện các giải pháp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Với các nội dung cụ thể như sau:

Ảnh Đoàn kiểm tra Tỉnh thông qua kết quả kiểm tra

công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Cơ quan, địa phương xem xét việc luân chuyển, bố trí cán bộ, công chức, viên chức năng lực còn hạn chế qua nhiều năm kiểm tra còn để xảy ra hạn chế, thiếu sót.

Chủ động rà soát, cập nhật kịp thời TTHC thuộc thẩm quyền; đính kèm đầy đủ các tờ khai, biểu mẫu đối với các TTHC được niêm yết, công khai trên Trang Thông tin điện tử của Huyện, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện, xã.

Hằng năm, xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC bám sát theo kế hoạch của UBND Huyện; thực hiện báo cáo kết quả rà soát TTHC đảm bảo đúng lĩnh vực và chỉ tiêu được giao.

Khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn trong giải quyết TTHC; chủ động giải quyết và kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, tránh tình trạng hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm; cơ quan, địa phương để hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử vượt quá 1% trên tổng số TTHC tiếp nhận có trách nhiệm báo cáo giải trình trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; vượt quá 2% trên tổng số TTHC tiếp nhận, Ủy ban nhân dân Huyện có văn bản phê bình hoặc kiểm điểm người đứng đầu cơ quan, địa phương đó.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền; đẩy mạnh giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Mô hình hẹn giờ giải quyết TTHC tại nhà.

Ảnh các đại biểu tham dự Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra

công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có thái độ, hành vi không chuẩn mực. Đồng thời, phê bình, kiểm điểm và xử lý nghiêm đối với các hành vi không phối hợp với Đoàn kiểm tra Tỉnh, Huyện trong quá trình kiểm tra.

Khắc phục triệt để những hạn chế đã nêu qua kiểm tra; trường hợp để hạn chế, thiếu sót tiếp tục lặp lại trong đợt kiểm tra năm 2023 thì Thủ trương cơ quan, địa phương có trách nhiệm báo cáo giải trình hoặc bị kiểm điểm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Huyện, Bưu điện Huyện quan tâm, phối hợp thực hiện tốt nội dung chỉ đạo tại Công văn này.

Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện phê bình, kiểm điểm đơn vị thực hiện không tốt nội dung chỉ đạo tại Công văn số 5102/UBND-NC ngày 11/11/2022./.

Thành Lợi