Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất

              Căn cứ Kế hoạch số 08/KH.BQLDA&PTQĐ ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất về việc tuyển dụng viên chức.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I.  NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Chỉ tiêu cần tuyển: 14 viên chức, trong đó chia ra:

- Tổ quản lý dự án, hạng III, mã số V.04.02.06, công tác tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tuyển 04 viên chức.

- Tổ giám sát kỹ thuật, hạng III, mã số V.04.02.06, công tác tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tuyển 04 viên chức.

- Tổ Bồi thường và Phát triển quỹ đất, hạng III, mã số V.04.02.06, công tác tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tuyển 04 viên chức.

- Tổ Hành chính – kế toán, hạng III, mã số 06.031; 01.003 công tác tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tuyển 02 viên chức.

(Đính kèm Phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết)

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên theo công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ và không có dị tật, nói lắp, nói ngọng.

2. Các yêu cầu cụ thể từng vị trí tuyển dụng:

2.1. Đối với chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án, hạng III, mã số V.04.02.06:

Phải có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ sư xây dựng, kỹ sư công trình giao thông, Kỹ sư cầu đường trở lên;

2.2. Đối với chức danh nghề nghiệp Giám sát kỹ thuật, hạng III, mã số V.04.02.06:

- Đại học chuyên ngành kỹ sư xây dựng, kỹ sư công trình giao thông, kỹ sư cầu đường, kỹ sư công trình nông thôn, thủy lợi trở lên.

- Có chứng chỉ hành nghề giám sát phù hợp với ngành đào tạo.

2.3. Đối với chức danh nghề nghiệp Bồi thường và Phát triển quỹ đất, hạng III, mã số V.04.02.06:

Có bằng Cử nhân Luật, Cử nhân Kế toán, Đại học quản lý đất đai, kỹ sư xây dựng.

2.4. Đối với chức danh nghề nghiệp hành chính – kế toán, hạng III, mã số 06.031; 01.003:

Cử nhân kế toán, Đại học công nghệ thông tin.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Công dân không cư trú tại Việt Nam.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển ban đầu

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- 02 (hai) phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của người dự tuyển.

4.2. Người dự tuyển mang theo các giấy tờ để đối chiếu khi cần thiết:

- Văn bằng, chứng chỉ: bản gốc.

- Bản photocopy văn bằng và các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

 - Cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển, tải về Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo để hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định đựng trong túi hồ sơ có kích thước 250 x 340 mm theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo và quản lý hồ sơ viên chức.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC.

1. Nội dung và hình thức tuyển dụng

1.1. Nội dung:

Thực hiện theo khoản 5, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29 tháng 11 năm 2018 sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

1.2. Hình thức tuyển dụng:

- Xét tuyển.

- Đối với xét tuyển viên chức bao gồm 2 vòng:

1.2.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

1.2.2. Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vấn tập trung vào các lĩnh vực: Luật xây dựng, Luật đất đai, Luật kế toán và công tác chuyên môn theo yêu cầu vị trí việc làm cần.

- Thực hiện theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút;

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Thời gian, địa điểm thực hiện vòng 2

3.1. Thời gian:

Dự kiến trong tháng 06 năm 2020 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

3.2. Địa điểm:

Hội trường Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành.

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

1. Có kết quả điểm thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

2. Có số điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

1. Thông báo kết quả xét tuyển

Chậm nhất 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành sẽ niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên Công thông tin điện tử huyện Châu Thành.

Sau khi được phê duyệt kết quả xét tuyển, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành sẽ gửi báo cáo kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo kết quả xét tuyển

Thực hiện Nghị định số161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Quyết định tuyển dụng và nhận việc:

Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt kết quả xét tuyển, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành sẽ phân công công tác cụ thể đối với người có kết quả trúng tuyển (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/5/2020 đến hết ngày 25/06/2020.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành.

VII. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

Lệ phí dự tuyển tạm thu là 500.000 đồng/ứng viên. Tùy thuộc vào số lượng ứng viên đăng ký thực tế sẽ áp dụng mức thu phù hợp quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dung, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc, Website của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành (http://chauthanh.dongthap.gov.vn), các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ qua số điện thoại 02773.841005 trong giờ hành chính để được hướng dẫn cụ thể. xem nội dung chi tiết tại đây