Xuất bản thông tin

null Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính

Trong 6 tháng đầu năm 2020 Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ngành Huyện trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã, đảm bảo thời hạn giải quyết theo quy định.

Chung tay cải cách hành chính

Theo đó, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện đã tiếp nhận 7.574 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết xong 6.532 hồ sơ, đạt tỷ lệ 86,24%; trả trước hạn và đúng hạn 6.476 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,14%; trả trễ hạn 56 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,85%; trả lại 2 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,03% (do không đủ điều kiện); còn 1.042 hồ sơ đang giải quyết, chiếm tỷ lệ 13,75% .

Cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã đã tiếp nhận 22.678 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết xong 22.550 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,43%; trả trước hạn 4.889 hồ sơ, đạt tỷ lệ 21,68%; trả đúng hạn 17.661 hồ sơ, đạt tỷ lệ 78,31%; trả trễ hạn 82 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,36%; trả lại 44 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,19% (do không đủ điều kiện); còn 128 hồ sơ đang giải quyết, chiếm tỷ lệ 0,56%.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện đã hoàn thành cơ bản công việc được giao về nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của Huyện./.

An Khánh