Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ qun hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH.BQLDA&PTQĐ ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất về việc tuyển dụng viên chức đặc cách viên chức Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất;

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH.BQLDA&PTQĐ ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất.

Căn cứ kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất.

Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh vòng 1, như sau:

I/ Xét tuyển dụng đặc cách:

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển tiếp nhận: 12 phiếu.

- Tổng số phiếu đăng ký đủ tiêu chuẩn, điều kiện (vòng 1) được tham dự phỏng vấn (vòng 2): 12 phiếu.

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển không đủ tiêu chuẩn, điều kiện (vòng 1): không.

II/ Xét tuyển dụng mới:

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển tiếp nhận: 20 phiếu (có 01 người nộp 01 hồ sơ nhưng đăng ký 02 vị trí tuyển dụng).

- Tổng số phiếu đăng ký đủ tiêu chuẩn, điều kiện (vòng 1) được tham dự phỏng vấn (vòng 2): 16 phiếu.

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển không đủ tiêu chuẩn, điều kiện (vòng 1): 05 phiếu.

(Kèm theo phụ lục 1 và phụ lục 2)

Danh sách này được niêm yết trên Trang thông tin điện tử huyện Châu Thành, (địa chỉ: https://chauthanh.dongthap.gov.vn).

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 02773.841005./. Xem nội dung chi tiết