Xuất bản thông tin

null Khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận

Chi tiết bài viết TTGDNN Tin nổi bật

Khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận

Ngày 26/02/2024, Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 05 năm 2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Phượng – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện; đồng chí Lê Mỹ Dung - Huyện uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cùng 69 học viên đến từ Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Ảnh khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 05 năm 2024

Trong thời gian 30 ngày, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam,...

Ảnh Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện yêu cầu các giảng viên phải tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy; chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực; học viên, cần nghiên cứu, học tập để nắm những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Sau học tập, các học viên cần vận dụng những kiến thức vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trúc Linh – Trung tâm Chính trị Huyện