Xuất bản thông tin

null Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đúng tiến độ

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đúng tiến độ

Theo Thông báo số 49/TB-VPUBND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành về  Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND Huyện - Phạm Tấn Xiếu tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 ngày 05 tháng 8 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo:

1. Về công tác lập hồ sơ công việc; xử lý tài liệu tồn đọng, tích đóng

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Xã, Thị trấn chỉ đạo lập đầy đủ hồ sơ công việc khi phát sinh. Đối với hồ sơ tồn đọng phải hoàn thành việc lập hồ sơ chậm nhất ngày 10 tháng 9 năm 2020.

- Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Xã, Thị trấn chỉ đạo xử lý nhanh tài liệu tồn đọng, tích đóng.

- Giao Phòng Nội vụ Huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất biểu dương, phê bình những đơn vị làm tốt, chưa tốt. Đề xuất phương án xử lý tài liệu tồn đọng, tích đóng trình Ủy ban nhân dân Huyện trong tháng 8 năm 2020.

2. Thực hiện phân cấp quản lý

Giao Phòng Nội vụ Huyện tham mưu củng cố, bổ sung hồ sơ, tài liệu minh chứng việc thực hiện các quy định về phân cấp quản lý; việc kiểm tra, đánh giá định kỳ, xử lý các vấn đề đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định về phân cấp.

3. Hồ sơ phát sinh trực tuyến mức độ 3

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện rà soát, điều chỉnh việc giao chỉ tiêu hồ sơ có phát sinh trực tuyến mức độ 3 (văn bản phải nêu rõ chỉ tiêu tỷ lệ phần trăm) đảm bảo tổng các TTHC phát sinh trực tuyến mức độ 3 phải đạt từ 60% trở lên. Đồng thời, báo cáo rõ số lượng TTHC trực tuyến mức độ 3 chưa phát sinh để có hướng đề xuất, xử lý kịp thời.

4. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích

Giao Bưu điện Huyện rà soát lại tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tính đến thời điểm hiện tại (từng phần đạt bao nhiêu phần trăm trên tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết). Đề xuất phương án, giải pháp trong những tháng cuối năm 2020 phải đạt chỉ tiêu theo bộ tiêu chí Tỉnh ban hành.

5. Về công tác ISO

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn tất việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015. Chậm nhất đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2020 phải báo cáo về Ủy ban nhân dân Huyện (qua Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện).

Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện đôn đốc, hướng dẫn, bảo đảm hoàn thành việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 chậm nhất ngày 15 tháng 9 năm 2020.

6. Về công tác tuyên truyền

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện khẩn trương tham mưu thực hiện tuyên truyền phóng sự nhân rộng mô hình cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân xã An Nhơn và Ủy ban nhân dân xã An Phú Thuận (đến hết ngày 07 tháng 8 năm 2020).

Tham mưu bổ sung vào kế hoạch chính quyền đối thoại với nhân dân trên sóng phát thanh chuyên mục về cải cách hành chính (trong tháng 8 năm 2020).

Các phòng, ban, ngành Huyện, Ủy ban nhân dân các Xã, Thị trấn phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện tiếp tục viết các tin, bài về công tác cải cách hành chính trên địa bàn Huyện, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của Huyện.

7. Giao Phòng Nội vụ Huyện theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện Kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Kịp thời đề xuất phương án khắc phục đối với những trường hợp khó khăn, vướng mắc.

Chủ động đề xuất việc đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị phối hợp đưa ra giải pháp hoàn thành 100% các nhiệm vụ trong Kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Huyện đối với lĩnh vực được giao.

Trí Dũng (Nguồn TB 49/TB-VPUBND)