Xuất bản thông tin

null Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành

Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn Huyện. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện giao các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện và UBND các Xã, Thị trấn thường xuyên rà soát, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND Huyện - Phạm Tấn Xiếu chủ trì cuộc họp  báo cáo tình hình thực hiện tiến độ cải cách hành chính

Qua rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính, kết quả có 138/491 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp Huyện và cấp Xã, đạt tỷ lệ 28,10%. Trong đó, số thủ tục hành chính kiến nghị đơn giản hóa là 53/138 thủ tục, chiếm tỉ lệ 38,40%; kiến nghị bãi bỏ 16 thủ tục, cắt giảm thành phần hồ sơ  đối với 21 thủ tục, đạt tỷ lệ 26,81% (37/138 TTHC); cắt giảm thời gian tiếp nhận và trả kết quả đối với 16 thủ tục hành chính, chiếm tỷ lệ 11,59% (16/138 TTHC). Tổng chi phí tiết kiệm dự kiến sau đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn Huyện lên đến hàng tỷ đồng./.

Thành Lợi

(Nguồn: 224/BC-UBND ngày 23/7/2020 của UBND Huyện Châu Thành)