Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2020

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2020

Ngày 28/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ” năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành.

Với mục đích nhằm giảm thời gian và chi phí của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Đối tượng tham dự thi đua là các phòng, ban, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn với các nội dung như: Thực hiện tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân và các cơ quan, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính được quy định mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; Kết quả thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 của đơn vị sẽ là cơ sở để tính điểm thi đua của đơn vị.

Qua việc phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” năm 2020 để nhằm khích lệ, động viên tập thể các phòng, ban, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, hỗ trợ người dân thao tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020.

Thời gian thực hiện từ ngày phát hành Kế hoạch đến hết ngày 30/11/2020./.

Thanh An (Nguồn 221/KH-UBND)