Xuất bản thông tin

null Về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2020 và dự toán thu, chi NSNN năm 2021 trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết TTGDNN Công khai ngân sách

Về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2020 và dự toán thu, chi NSNN năm 2021 trên địa bàn huyện