Xuất bản thông tin

null Mở rộng tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Chi tiết bài viết TTGDNN Vấn đề quan tâm

Mở rộng tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 30/9/2020, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành văn bản chỉ đạo các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo, Mầm non trên địa bàn Huyện thực hiện khai thác, sử dụng nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, giao Thủ trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo, Mầm non trên địa bàn Huyện triển khai đến viên chức, người lao động tại đơn vị biết; yêu cầu 100% viên chức, người lao động phải đăng ký tài khoản trên nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://dangky.dichvucong.gov.vn theo hướng dẫn tại Công văn số 70/VPUBND-KSTTHC ngày 30/7/2020 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia); Đồng thời, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đăng ký thành công gửi về Ủy ban nhân dân Huyện (qua Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện tổng hợp) chậm nhất ngày 07/10/2020.

Giao Văn phòng HĐND và UBND Huyện (bộ phận công nghệ thông tin) chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện hỗ trợ các cơ quan, địa phương thực hiện khi có yêu cầu.

Giao  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện; tổng hợp, tham mưu báo cáo đúng quy định, trình Ủy ban nhân dân Huyện chậm nhất ngày 12/10/2020./.

Thanh An