Xuất bản thông tin

null Thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn Huyện giai đoạn 3

Chi tiết bài viết Tuyên truyền Cải cách hành chính

Thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn Huyện giai đoạn 3

Ngày 30/9/2020, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành văn bản chỉ đạo về việc thực hiện thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn Huyện giai đoạn 3.

Dịch vụ hành chính công

Theo đó, giao Ủy ban nhân dân xã Hòa Tân phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Huyện trong việc bố trí trụ sở, hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện làm việc tại địa điểm chuyển giao của Bộ phận Một cửa, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ tổ chức, công dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Phân công công chức Một cửa, công chức chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được chuyển giao theo phương thức “cầm tay chỉ việc” và tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên Bưu điện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, công dân biết về mục đích, ý nghĩa và lợi ích mang lại của việc thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công.

Qua đó đề nghị Bưu điện Huyện phối hợp thực hiện, phân công nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện./.

Thanh An