Xuất bản thông tin

null Chấn chỉnh hạn chế, sai sót trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Chấn chỉnh hạn chế, sai sót trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Ngày 05/10/2020, Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành văn bản chỉ đạo phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về việc chấn chỉnh hạn chế, sai sót trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

Ảnh tuyên truyền

Theo đó, giao Phòng Tư pháp Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Công văn số 3209/BTP-HTQTCT của Bộ Tư pháp và thực hiện có hiệu quả Luật hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ hộ tịch phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định, đặc biệt là quy định về giá trị pháp lý của Giấy khai sinh, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; chủ động thực hiện việc phối hợp xác minh thông tin trong trường hợp thông tin nhân thân của công dân không thống nhất và phối hợp với ngành Công an thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch để tạo điều kiện cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực khác, tránh tình trạng yêu cầu người dân đi lại nhiều lần.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót khi thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch; không giải quyết những trường hợp cải chính nội dung trên Giấy khai sinh đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân; các trường hợp đăng ký lại việc sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân hoặc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch khi chưa xác minh chặt chẽ, không đủ căn cứ pháp lý. Có biện pháp ngăn chặn, khắc phục các trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không tuân thủ theo quy định của pháp luật và kịp thời xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Giao Phòng Tư pháp Huyện tăng cường hướng dẫn công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã nghiêm túc thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực hộ tịch; thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về hộ tịch và chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra công tác hộ tịch ở cấp xã, hạn chế xảy ra sai sót./.

Thanh An