Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện

Ngày 08/10/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Công văn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

Theo đó, giao các cơ quan, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về những kết quả nổi bật trong cải cách hành chính trên từng lĩnh vực, những hoạt động, sáng kiến, mô hình, điển hình tốt, cách làm hay, những bài học kinh nghiệm trong cải cách hành chính tại các cơ quan, địa phương giai đoạn 2011 - 2020.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện tăng cường đưa tin, bài viết và phóng sự về cải cách hành chính trên chuyên mục cải cách hành chính Đài truyền thanh Huyện, Trạm truyền thanh các xã, thị trấn và Trang thông tin điện tử Huyện; phối hợp với Phòng Nội vụ lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, thiết thực và giao Phòng Nội vụ Huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện./

Thanh An