Xuất bản thông tin

null Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Chi tiết bài viết TTGDNN Tin nổi bật

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Sáng ngày 08/10/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu chủ trì cuộc họp báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Huyện. Tham dự cuộc họplãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ Huyện, Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Bưu điện Huyện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ Huyện báo cáo, phân tích tóm tắt về tiến độ và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian qua trên địa bàn Huyện, ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu kết luận như sau:

Giao Văn phòng HĐND và UBND Huyện: Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, địa phương có hệ thống ISO độc lập trong việc cập nhật, xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiểu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đúng quy định.

Giao Phòng Nội vụ Huyện: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện việc lập hồ sơ công việc và chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống trong công tác Văn thư lưu trữ. Chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan rà soát các tiêu chí thực hiện theo Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, … tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ; hoàn chỉnh các tài liệu kiểm chứng để phục vụ việc chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của Huyện.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện: Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện hoàn thành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, báo cáo đúng quy định; Thống kê các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 không phát sinh hồ sơ để làm tài liệu kiểm chứng cho việc chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của Huyện.

Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện và Chủ tịch UBND các Xã, Thị trấn: Thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC được giao tại kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính; kế hoạch cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kế hoạch kiểm soát TTHC và hoạt động truyền thông về TTHC, …. nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của cơ quan, địa phương. Tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện hồ sơ qua hình thức trực truyến mức độ 3 đối với loại thủ tục đã có cung cấp trên phần mềm một cửa điện tử để đạt chỉ tiêu Huyện giao từ 60% trở lên; thực hiện TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ đạt từ 50% trở lên.

Đề nghị Bưu điện Huyện: Tiếp tục phân công nhân viên Bưu điện chủ động chào mời, vận động người dân thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích./.

Trí Dũng