Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1671/QD-UBND-HC ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành thông báo tuyển dụng công chức hành năm 2020 trên địa bàn Huyện như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Tổng số có 05 cơ quan, đơn vị đăng ký tuyển dụng công chức năm 2020 với 09 chỉ tiêu cần tuyển dụng, trong đó:

- Công chức các cơ quan, đơn vị: 09 chỉ tiêu.

- Ngạch công chức tuyển dụng: ngạch Chuyên viên, mã số: 01.003 (có 09 chỉ tiêu).

(Đính kèm Phụ lục ).

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện dự tuyển công chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

e) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với ngạch dự tuyển (không phân biệt loại hình đào tạo). Cụ thể:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tin học ứng dụng A, B, C) đang thực hiện trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 có hiệu lực.

2. Những người sau đây không được dự tuyển

a) Không cư trú tại Việt Nam.

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

d) Công chức đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì trong vòng 12 tháng kể từ ngày có quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực không được đăng ký dự tuyển. Trường hợp công chức đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được dự tuyển vào các cơ quan hoặc vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm có hành vi vi phạm.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển ban đầu

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (có mẫu kèm theo).

- 01 (một) ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và cơ quan, đơn vị dự tuyển.

Hồ sơ đăng ký của người dự tuyển được đựng vào một bì đựng riêng do Phòng Nội vụ phát hành có kích thước 250 x 340 x 5 mm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển được niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang Thông tin điện tử của huyện Châu Thành (địa chỉ http://chauthanh.dongthap.gov.vn).

Lưu ý: Trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ, người đăng ký dự tuyển mang theo bản chính văn bằng chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm kết quả học tập và các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng công chức để đối chiếu.

b) Hồ sơ tuyển dụng

Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải bổ sung để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước khi có quyết định tuyển dụng, gồm:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng.

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN MỘT SỐ MÔN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng

Người dự tuyển phải dự thi đầy đủ các môn thi, hình thức thi, như sau:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

Phần I: Môn kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Môn Tiếng Anh gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Phần III: Môn Tin học gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

- Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam;

* Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian thi: 30 phút.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b) Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi ở vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì lấy kết quả của vòng 1 (phần thi trắc nghiệm môn kiến thức chung); trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển thì căn cứ vào kết quả học tập để quyết định người trúng tuyển; vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN, PHÚC KHẢO VÀ TUYỂN DỤNG

1. Thông báo kết quả thi tuyển

Trong thời hạn 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2, Hội đồng thi tuyển sẽ niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và Trang thông tin điện tử huyện Châu Thành; gửi thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bảng đến người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo kết quả thi tuyển

Thực hiện theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Công bố kết quả kỳ thi tuyển

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức chấm thi phúc khảo xong, Hội đồng thi tuyển báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt kết quả thi tuyển để xem xét, quyết định công nhận kết quả thi tuyển.

4. Quyết định tuyển dụng và nhận việc

Thực hiện theo quy định tại Điều 1, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ THI TUYỂN

1. Thời gian và địa điểm đăng ký dự tuyển

a) Thời gian nhận hồ sơ: Trong 30 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo đến hết ngày 18/12/2020. Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở làm việc Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

2. Thời gian, địa điểm ôn thi và thi tuyển

a) Hướng dẫn ôn thi: Dự kiến vào tháng 01 năm 2021 (thông báo cụ thể sau).

b) Thời gian thi: Dự kiến vào tháng 01 năm 2021 (thông báo cụ thể sau).

c) Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Quốc lộ 80, ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài liệu ôn tập và lệ phí dự tuyển

a) Tài liệu ôn tập

Tài liệu ôn tập do Ủy ban nhân dân Huyện cung cấp (sẽ có thông báo sau).

b) Lệ phí dự tuyển

Lệ phí dự tuyển tạm thu là 400.000 đồng/thí sinh. Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký thực tế sẽ áp dụng mức thu phù hợp tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang thông tin điện tử huyện Châu Thành (http://chauthanh.dongthap.gov.vn). Thí sinh tham gia dự tuyển cần cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử huyện Châu Thành để biết thông tin về tài liệu ôn tập, thời gian ôn thi và thi và thi tuyển. Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ qua số điện thoại 02773.619.355 trong giờ hành chính để được hướng dẫn./.    Xem nội dung chi tiết