Xuất bản thông tin

null Học tập, quán triệt các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng Khóa XII

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Học tập, quán triệt các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng Khóa XII

Sáng ngày 07/11/2020, Đảng ủy xã An Phú Thuận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng  khóa XII. Tham dự có các đồng chí trong BCH Đảng ủy Xã, Ban Chi ủy các Chi bộ và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ. 

 Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng  khóa XII

Hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung như: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2013 của Bộ Chính trị khóa XII về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 104-Ctr/TU ngày 10/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ Thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 15/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ Thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng;

Thông báo số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Công văn số 1145-CV/TU ngày 28/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận chính trị; Công văn số 1137-CV/TU ngày 21/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 56-CV/HU ngày 03/11/2020 của Huyện ủy Châu Thành về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội nghị học tập, quán triệt các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng  khóa XII diễn ra nghiêm túc, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc những nội dung trong các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương./.

Hữu Tình - APT