Xuất bản thông tin

null Chấn chỉnh công tác xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống và công tác lưu trữ

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Chấn chỉnh công tác xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống và công tác lưu trữ

Ngày 13/11/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Công văn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân các Xã, Thị trấn về việc chấn chỉnh công tác xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống và công tác lưu trữ.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân Huyện giao Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Xã, Thị trấn thực hiện một số nội dung như:

Tập trung chỉ đạo xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống từ năm 2015 trở về trước, bảo đảm xử lý dứt điểm trong năm 2021. Khuyến khích việc huy động cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống sau khi đã được tham gia các lớp tập huấn hàng năm và tham gia học tập kinh nghiệm tại kho lưu trữ tập trung của Huyện. Kể từ năm 2021 trở về sau, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị còn để xảy ra tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống thì xem như chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về công tác lưu trữ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

Bố trí kho lưu trữ có diện tích phù hợp với số lượng tài liệu giữ lại sau khi chỉnh lý và dự kiến tài liệu phát sinh trong thời gian tới; bảo đảm cơ sở vật chất để bảo quản tài liệu an toàn theo quy định.

Thực hiện tốt công tác lưu trữ tại cơ quan, đơn vị đúng theo quy định pháp luật, bảo đảm xử lý dứt điểm tài liệu lưu trữ theo từng năm, không để xảy ra tình trạng tài liệu bị tồn đọng; bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ bảo đảm đúng tiêu chuẩn; thường xuyên kiểm ra, giám sát công tác lưu trữ tại cơ quan, đơn vị; đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ công việc vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức.

Bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác lưu trữ; nhất là khi thuê các tổ chức dịch vụ bên ngoài thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống.

Định kỳ 06 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên về Phòng Nội vụ Huyện trước ngày 01/6 (đối với báo cáo 6 tháng) và 31/11 (đối với báo cáo năm) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện.

Qua đó, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Huyện xem xét hỗ trợ kinh phí chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống từ năm 2015 trở về trước của các cơ quan, đơn vị

Giao phòng Phòng Nội vụ Huyện tiếp tục hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện công tác lưu trữ cho các cơ quan, đơn vị; nhất là đối với công tác xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong công tác xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lưu trữ trên địa bàn Huyện; Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tổng hợp báo cáo 06 tháng, năm của các cơ quan, đơn vị đúng thời gian quy định./.

Thanh An