Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Triển khai thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân

Ngày 17/11/2020, Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện, Ủy ban nhân dân các Xã, Thị trấn về việc triển khai thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD), xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tổng thể Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính với mục tiêu xây dựng Cơ sở dữ liệu CCCD thống nhất trên toàn quốc; thực hiện việc thu nhận và quản lý dữ liệu đăng ký CCCD tự động trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, giúp việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin nhanh chóng và tiện lợi nhất, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CCCD; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về giao dịch dân sự; hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện chủ trì, phối hợp Công an Huyện, Phòng Tư pháp Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD, trọng tâm phổ biến các nội dung quy định, ý nghĩa, tác dụng của việc cấp và sử dụng CCCD đến cán bộ, công chức, người lao động, học sinh và Nhân dân nhận thức đầy đủ, tự nguyện phối hợp thực hiện việc cấp Thẻ CCCD cho mỗi cá nhân; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân 2 trong cung cấp thông tin khi có yêu cầu, đảm bảo đủ các trường thông tin của mỗi công dân nhằm đảm bảo phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và thực hiện nhu cầu giao dịch của công dân.

Phòng Tư pháp Huyện chủ trì, phối hợp với Công an Huyện hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện việc đăng ký và bổ sung thông tin hộ tịch đối với các trường hợp còn thiếu thông tin về ngày, tháng sinh, nơi đăng ký khai sinh, quê quán, đăng ký khai tử,… để cơ quan Công an cập nhật, bổ sung vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, hoàn thành trước tháng 7 năm 2021.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm phối hợp với Công an Huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền Luật Căn cước công dân và các văn bản có liên quan; rà soát, lập danh sách công dân đủ điều kiện cấp CCCD; sắp xếp, bố trí thời gian, địa điểm phù hợp và phân công cán bộ, lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác phục vụ tốt việc triển khai cấp CCCD tại địa phương.

Giao Công an Huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo này; kịp thời thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện nắm, chỉ đạo./.

Thanh An