Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện

Ngày 18/11/2020, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn chỉ đạo các ngành chuyên muôn Huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn Huyện.

Ảnh minh họa

Theo đó, Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan ngành Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung được giao cho Huyện theo công văn số 353/UBND-ĐTXD ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất xử lý, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật./.

Thanh An