Xuất bản thông tin

null Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt đảm bảo đạt chuẩn

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt đảm bảo đạt chuẩn

Ngày 18/11/2020, Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn chỉ đạo các ngành chuyên môn Huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.

Ảnh minh họa

Theo công văn, Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện phối hợp phòng Y tế Huyện, Trung tâm Y tế Huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ, hướng dẫn cải tạo, đầu tư và yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở cung cấp nước trên địa bàn huyện (đối với các cơ sở chưa đạt chuẩn chất lượng theo quy định) phải có phương án khắc phục nhanh chất lượng nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định, thực hiện nghiêm túc việc thông báo cho người sử dụng nước biết chất lượng nước và khuyến cáo việc sử dụng nước phù hợp, tránh gây hại sức khoẻ, bảo đảm chất lượng nước, cung cấp nước sạch cho người dân, đảm bảo nước ăn uống, nước sinh hoạt đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định hiện hành.

Giao Phòng Y tế Huyện phối hợp với Trung tâm Y tế Huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, đột xuất chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt đối với các cơ sở cung cấp nước, trên địa bàn Huyện theo Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; đảm bảo chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt quy định tại Thông tư số 05/2009/TTBYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế; xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở vi phạm chất lượng nước theo quy định pháp luật hiện hành.

Giao Trung tâm Y tế Huyện tiếp tục theo dõi các doanh nghiệp, cơ sở cung cấp nước trên địa bàn Huyện khắc phục nhanh chất lượng nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định, định kỳ hoặc đột xuất lấy mẫu xét nghiệm, báo cáo kết quả và đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo kịp thời. Qua đó yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu trên triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo tại Công văn này./

Thanh An