Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Nông thôn mới xã Tân Binh, Hòa Tân và Tân Nhuận Đông

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kiểm tra Nông thôn mới xã Tân Binh, Hòa Tân và Tân Nhuận Đông

Ngày 26/11/2020, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp đến thẩm định kết quả thực hiện Xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Bình và Hòa Tân huyện Châu Thành.

Kiểm tra tại xã Hòa Tân

Đoàn đã kiểm tra thực tế hệ thống đường giao thông, vệ sinh môi trường, hệ thống chợ và hoạt động của hợp tác xã. Kiểm tra hồ sơ, sổ sách 19 tiêu chí theo quy định. Qua đó, đoàn đã đánh giá cao sự phấn đấu, nổ lực của 2 địa phương trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới. Tuy nhiên, đoàn cũng để nghị xã Tân Bình, xã Hòa Tân cần rà soát, ghi chú cụ thể hiện trạng nhà ở hộ nghèo, xây dựng cảnh quang nông thôn, đồng thời điều chỉnh, bổ sung những sai sót trong tài liệu. Tổng hợp hồ sơ minh chứng gửi về đoàn kiểm tra để trình Ban chỉ đạo Tỉnh thẩm định xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2020.

Kiểm tra tại xã Tân Nhuận Đông

Thẩm định kết quả thực hiện Xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Nhuận Đông huyện Châu Thành, Đoàn đánh giá cao những phấn đấu, nổ lực của xã trong việc duy trì nâng chất các tiêu chí cũng như việc triển khai thực hiện các tiêu chí nâng cao. Nhìn chung, các tiêu chí đều đảm bảo. Tuy nhiên, đối với tiêu chí thu nhập theo báo cáo còn thấp so với tình hình thực tế địa phương. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu địa phương tiếp tục xây dựng cảnh quang môi trường đô thị chợ Nha Mân, một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn. Tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Đồng thời, rà soát, bổ sung báo cáo trong hồ sơ minh chứng, làm cơ sở trình Ban chỉ đạo đề nghị UBND Tỉnh công nhận xã Tân Nhuận Đông đạt xã nông thôn mới nâng cao./.

Thanh Dự - Đăng Phúc