Xuất bản thông tin

null Ứng dụng mạng xã hội trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Ứng dụng mạng xã hội trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền, Công an huyện Châu Thành đã thành lập trang Zalo Official Account “Công an huyện Châu Thành Đồng Tháp”. Để tuyên truyền các nội dung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tin tức về tình hình an ninh trật tự và kết quả công tác của lực lượng công an; công tác cải cách hành chính; tiếp nhận các phản ánh, đóng góp của người dân về tình hình an ninh trật tự; cảnh báo phương thức thủ đoạn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội,... tương tác giữa người dùng và Công an Huyện. Các thông tin đăng tải không thuộc danh mục tài liệu bí mật Nhà nước.

Ảnh nền trang Zalo Official Account “Công an huyện Châu Thành Đồng Tháp”

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Huyện phát triển rộng khắp, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Ngày 08/12/2020, Ban Chỉ đạo 138 huyện Châu Thành ban hành công văn chỉ đạo về việc ứng dụng mạng xã hội trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh tham gia mạng xã hội truy cập trang Zalo Official Account: Công an huyện Châu Thành Đồng Tháp, chọn “Quan tâm” và “chia sẻ” cho bạn bè, người thân cập nhật thông tin tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cảnh báo phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Đồng thời, báo cáo số lượng người tham gia, kết quả triển khai về Công an Huyện trong ngày 15/12/2020 để tổng hợp số liệu, tình hình người tham gia.

Ảnh nền đại diện Zalo Official Account “Công an huyện Châu Thành Đồng Tháp”

Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện hàng tuần tuyên truyền trên chuyên mục “Vì an ninh Tổ quốc”, phổ biến cho người sử dụng mạng xã hội, vào ứng dụng Zalo phần tìm bạn bè, gõ “Công an huyện Châu Thành Đồng Tháp” để chọn “Quan tâm” và “chia sẻ” cho bạn bè, người thân biết; đồng thời, thường xuyên phối hợp với Bộ phận quản trị trang Zalo Official của Công an Huyện (Đội Tổng hợp - đồng chí Nguyễn Việt Thanh hoặc Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - đồng chí Huỳnh Thanh Toàn) đăng tải, chia sẻ các thông tin tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm, tình hình an ninh, trật tự ở địa phương,… để người dân nắm, cảnh giác, phòng ngừa.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân, nhất là thành viên Tổ Nhân dân tự quản, các Hội quán,... truy cập trang Zalo Official Account: Công an huyện Châu Thành Đồng Tháp, chọn “Quan tâm” để cập nhật, chia sẻ thông tin.

Giao Công an Huyện tham mưu Ban Chỉ đạo Huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội dung Công văn này; thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong người dùng mạng xã hội; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo Huyện nắm, chỉ đạo.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, liên hệ với Công an Huyện (qua Đội Tổng hợp hoặc Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc) để được hướng dẫn./.

Thanh An(Nguồn Công văn 4216/BCĐ)