Xuất bản thông tin

null HĐND xã Ap Phú Thuận tổ chức kỳ họp lần thứ 11

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

HĐND xã Ap Phú Thuận tổ chức kỳ họp lần thứ 11

Sáng ngày 24/12/2020, Hội đồng nhân dân xã An Phú Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 11. Tham dự kỳ họp có Tổ đại biểu HĐND Huyện đơn vị xã An Phú Thuận, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ngành, tổ chức chính trị - xã hội; trưởng ấp, lãnh đạo các đơn vị Trường học trên địa bàn, Trạm y tế, Trạm truyền thanh xã và đặc biệt là sự có mặt của 26/26 vị đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 11 – HĐND xã An Phú Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị nghe UBND xã trình bày về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202; về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo của HĐND về kết quả hoạt động Thường trực, 02 Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân xã năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQ VNxã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND xã khóa XI và Báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; Báo cáo giải trình của UBND xã về kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND xã khóa XI qua bảng tổng hợp của Ban Thường trực UB MTTQVN xã; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội, HĐND xã về những nội dung trình tại kỳ họp lần thứ 11 HĐND khóa XI có liên quan đến lĩnh vực KT-XH; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã về những nội dung trình tại kỳ họp lần thứ 11 HĐND khóa XI có liên quan đến lĩnh vực pháp chế; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề nghị UBND xã giải trình làm rõ thêm một số ý kiến tại kỳ họp. Thay mặt cho UBND xã đồng chí Phạm Minh Tấn - Chủ tịch UBND xã đã trả lời các ý kiến của các đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết, nhất trí thông qua 04 nghị quyết gồm: Nghị quyết về phát triển Kinh tế - Xã hội 05 năm giai đoạn (2021 – 2025); Nghị quyết về phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2021; Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Xã năm 202; Nghị quyết về việc phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 trên địa bàn xã An Phú Thuận./.

Hữu Tình – APT