Xuất bản thông tin

null Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ

Ngày 23/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ năm 2020 bằng hình thức trực tuyến. Ông Nguyễn Tấn Lực - Bí thư Huyên ủy chủ trì hội nghị.

Ông Đỗ Nhật Định, Phó Chủ tịch UBND Huyện trao giấy khen cho tập thể có thành tích tiêu biểu

Năm 2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và là năm dốc toàn lực để quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ như Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 31-KL/TU ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Kết luận số 32-KL/TU ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thu hút nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển địa phương giai đoạn 2016-2020 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Tấn Lực - Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc, đóng góp của các cơ quan, đơn vị cho sự phát triển chung của Đảng bộ Huyện và cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc ở từng lĩnh vực và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luân của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Tấn Lực cũng tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được và kinh nghiệm rút ra tại Hội nghị sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ năm 2020, những hạn chế tồn tại sẽ được khắc phục tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Đỗ Nhật Định, Phó Chủ tịch UBND Huyện trao giấy khen cho tập thể có thành tích tiêu biểu

Ông Đỗ Nhật Định, Phó Chủ tịch UBND Huyện trao giấy khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu

Nhân dịp này hội nghị cũng đã trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện cho 18 tập thể và 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ năm 2020./.

Thanh An