Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm an toàn thông tin; giảm thiểu các sự cố mất an toàn thông tin bắt nguồn từ nhận thức; người sử dụng Internet nắm được các kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin, an tâm sử dụng mạng Internet, mạng xã hội và thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch điện tử trên không gian mạng.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 100% các sở, ngành, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trên 80% người sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ mất an toàn thông tin và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn thông tin; 100% các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin; trách nhiệm và quy tắc nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng và tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới; 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; ý thức được hậu quả, trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin; ít nhất 80% cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong nước.

Kế hoạch tập trung vào 3 nội dung tuyên truyền. Một là, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục và qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội. Hai là, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở. Ba là, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên các cổng/trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của các cơ quan, tổ chức quản lý; thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo về bảo đảm an toàn thông tin.

UBND tỉnh giao các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ vào kế hoạch này, lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp vào kế hoạch phát triển ngành, địa phương hằng năm; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành tỉnh và địa phương triển khai Kế hoạch.

An Khánh