Xuất bản thông tin

null Thành lập Uỷ ban bầu cử cấp huyện, cấp xã trước ngày 23/01/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thành lập Uỷ ban bầu cử cấp huyện, cấp xã trước ngày 23/01/2021

Ngày 05/01/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chủ động phối hợp, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam cùng cấp về nhân sự và quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử cấp huyện; đồng thời, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã trực thuộc thực hiện trình tự, thủ tục thành lập Uỷ ban bầu cử cấp xã theo quy định.

https://dongthap.gov.vn/documents/34223/0/bc.jpg/82a56951-cc21-09d8-6c68-57980a02a5d5?t=1609844363168

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thành phố Cao Lãnh. Ảnh tư liệu

Cơ cấu và số lượng thành viên Uỷ ban bầu cử gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên là đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan. Thành viên Uỷ ban bầu cử phải là người am hiểu pháp luật, có năng lực chỉ đạo, điều hành công tác bầu cử, được phân công phụ trách một số nhiệm vụ của Uỷ ban bầu cử.

Uỷ ban bầu cử cấp huyện có từ 11 đến 15 thành viên, gồm Chủ tịch (là Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện), 02 Phó Chủ tịch (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện) và 08 đến 12 Uỷ viên.

Uỷ ban bầu cử cấp xã có từ 09 đến 11 thành viên, với cơ cấu và thành phần tương tự cấp huyện. Uỷ ban bầu cử cấp huyện, cấp xã được thành lập phải trước ngày 23/01/2021.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến là Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Trí Dũng (Nguồn: dongthap.gov.vn)