Xuất bản thông tin

null Huyện Châu Thành chấn chỉnh việc vận động xã hội hóa giáo dục

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Huyện Châu Thành chấn chỉnh việc vận động xã hội hóa giáo dục

Ngày 07/01/2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành văn bản 51/UBND-VX về việc chấn chỉnh thực hiện việc vận động xã hội hóa giáo dục trên địa bàn Huyện.

Ảnh  minh họa

1. Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Huyện:

Tuyệt đối không lạm dụng chủ trương xã hội hóa để thu những khoản tiền mang tính chất tự nguyện gây bất bình đối với phụ huynh.

Tuyệt đối không phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ ngoài công tác chuyên môn giảng dạy bất hợp lý, không gợi ý, không giao chỉ tiêu vận động để làm cơ sở đánh giá, nhận xét cuối năm học.

Thực hiện nghiêm nội quy nhà trường, quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị trường học, công khai minh bạch các khoản thu, chi tài chính, tránh lạm dụng “xã hội hóa” trong giáo dục để thu thêm tiền của học sinh không đúng quy định.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện nếu xảy ra tình trạng này tại các đơn vị quản lý.

Phổ biến nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động tại đơn vị biết, giám sát.

2. Giao Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện:

Xây dựng các kênh thông tin tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng lạm thu vận động “xã hội hóa” trên địa bàn Huyện, theo dõi, kiểm tra thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Huyện nắm, chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời.

Tham mưu xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục đó khi để xảy ra tình trạng nêu trên.

Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện kết quả phổ biến văn bản này trong tháng 01/2021. (Xem chi tiết công văn !)

An Khánh