Xuất bản thông tin

null Yêu cầu chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Yêu cầu chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Ngày 11/01/2021, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành công văn 35/UBND-TCD-NC chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Tỉnh, theo công văn Chủ tịch UBND Tỉnh  yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa trên địa bàn phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và theo đúng quy định.

Ảnh minh họa

Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện công tác xác định cụ thể diện tích, ranh giới đất trồng lúa và công bố công khai diện tích đất trồng lúa cần được bảo vệ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo khoản 8 Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP) và các quy định của Thông tư số 17/2014/TT-BTNMT sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai, hướng dẫn và tổ chức, phối hợp thực hiện; kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trong vùng thực hiện Đề án trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; có giải pháp hạn chế tình trạng vi phạm điểm a khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 hoặc tham mưu xây dựng, trình duyệt kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, hạn chế tình trạng vi phạm khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Trí Dũng (Nguồn Công văn 35/UBND-TCD-NC)