Xuất bản thông tin

null Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện dự xét tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn vòng 2

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện dự xét tuyển và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn vòng 2

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 (đợt 2);

Xét biên bản làm việc ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 (đợt 2). Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển đã kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm (vòng 1).

Qua kết quả kiểm tra, Hội đồng tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 (đợt 2), triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn vòng 2 như sau:

1. Tổng số hồ sơ dự xét tuyển: 09 hồ sơ.

- Số hồ sơ đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 là: 09 hồ sơ.

- Số hồ sơ chưa đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 là: 0 hồ sơ.

(Đính kèm danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2)

- Trường hơp̣ phát hiện có sai sót, đề nghị thí sinh phản ánh về Hội đồng tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 (đợt 2) (qua Phòng Nội vụ huyện Châu Thành) để kip̣ thời điều chỉnh.

2. Thời gian kiểm tra, sát hạch: Các thí sinh có mặt vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2021 (thứ Năm)

3. Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Đề nghị thí sinh dự tuyển thường xuyên cập nhật trang thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ: https://chauthanh.dongthap.gov.vn) để biết thêm thông tin. Trường hợp thí sinh vắng mặt trong ngày sát hạch phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng không giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về sau.

Mọi chi tiết xin liên hệ Hội đồng tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 (đợt 2) (qua Phòng Nội vụ huyện Châu Thành), số 80, Quốc lộ 80, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 02773.840170./. xem nội dung chi tiết