Xuất bản thông tin

null Triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng

Ngày 22/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn 291/UBND-KTN đề nghị  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện; các tổ chức chính trị - xã hội Huyện, các phòng, ban, ngành Huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về việc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng. Theo công văn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên thực hiện một số nội dung như sau:

Ảnh minh họa

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi Huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện nghiêm Công văn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi Tỉnh về việc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng.

Thủ trưởng ngành chuyên môn huyện xây dựng và triển khai kế hoạch chủ động phòng, chống dịch; bố trí lực lượng thống kê, giám sát chặt chẽ tổng đàn gia cầm trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức rà soát về nhân lực, vật tư, kinh phí nhằm ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, không để dịch bệnh lây lan rộng và lây cho người. Chủ động áp dụng các biện pháp tổng hợp phòng, chống dịch cúm gia cầm theo quy định.

Thủ trưởng ngành chuyên môn huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác tiêu độc khử trùng và tiêm phòng bao vây ổ dịch. Đồng thời, chủ động phối hợp Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tổ chức triển khai các hoạt động giám sát chủ động lưu hành virus để cảnh báo và làm cơ sở chỉ đạo chống dịch, phát hiện kịp thời sự xâm nhiễm của chủng virus cúm A/H5N1 và các chủng virus cúm khác để xử lý; tổ chức kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và cảnh báo cộng đồng. khẩn trương rà soát, bố trí các điểm mua bán, giết mổ gia cầm sống, sản phẩm gia cầm đúng theo quy định; tổ chức thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc khu vực bán gia cầm sau mỗi buổi chợ; tuyên truyền vận động người chăn nuôi chỉ mua gia cầm giống từ các cơ sở có uy tín trong nước, có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch thú y.

Ngành chuyên môn huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Huyện), Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng, khu dân cư, khu vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm, các dấu hiệu nhận biết gia cầm nghi mắc bệnh cúm. Đồng thời, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm theo đúng quy định của thú y. Tuyên truyền để nhân dân giám sát phát hiện, đấu tranh, không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu vào trong nước tiêu thụ; tuyên truyền cho người tiêu dùng chỉ mua gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm soát giết mổ để sử dụng làm thực phẩm; chỉ sử dụng sản phẩm gia cầm đã qua chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện

Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt I năm 2021 từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021 tại vùng chăn nuôi tập trung, khu vực có nguy cơ cao, các điểm giết mổ, các cơ sở thu gom gia súc tập trung.

Phối hợp với địa phương xã tổ chức công tác tiêm vắc xin CGC phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu trên 80% tổng đàn có nguy cơ và đối tượng thuộc diện tiêm phòng; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng; Hướng dẫn cơ sở, người chăn nuôi gia cầm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; chấp hành đăng ký chăn nuôi và khai báo dịch bệnh với Uỷ ban nhân dân cấp xã; thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc - xin cho đàn gia cầm theo quy định.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện

Kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm vắc-xin Cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Công văn số 183/BCĐ-TY ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi Tỉnh.

Tham mưu UBND Huyện thành lập các đoàn kiểm tra đến từng địa bàn cơ sở để kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch CGC; công tác tiêm phòng; kiểm tra việc thực hiện tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi theo Công văn số 2885/SNN-KHTC ngày 25/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm hiệu quả trên địa bàn huyện.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội

Phối hợp với ngành chuyên môn huyện và chính quyền địa phương cấp xã tuyên truyền, vận động Nhân dân và hội viên thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi; phòng, chống dịch bệnh động vật, đặt biệt bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, dại,….

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi Huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai, phối hợp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên thông tin, báo cáo tình hình và những khó khăn, vướng mắc về Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện tổng hợp, đề xuất Uỷ ban nhân dân Huyện chỉ đạo kịp thời./.

Thanh An