Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021

Ngày 05/02/2020, Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn chỉ đạo các phòng chuyên môn; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.

Ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 82/UBND-KT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của UBND Tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành Huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Y tế; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp); Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Công văn số 82/UBND-KT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của UBND Tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.

b) Phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm các sản phẩm nông sản theo phân công, phân cấp quản lý.

2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện chủ trì, phối hợp với  các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình, tổng báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép vào báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết) và đề xuất chỉ đạo kịp thời./.

Xem chi tết công văn.

Thanh An