Xuất bản thông tin

null Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

Ngày 03/3/2021, Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Huyện: 10 (mười).

            2. Tổng số đại biểu HĐND Huyện được bầu: 34 (ba mươi bốn).

            3. Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Huyện như sau:

            - Đơn vị bầu cử số 01: xã Tân Phú Trung.

            Số đại biểu HĐND Huyện được bầu là 04 (bốn).

            - Đơn vị bầu cử số 02: xã Tân Bình.

            Số đại biểu HĐND Huyện được bầu là 04 (bốn).

- Đơn vị bầu cử số 03: xã An Hiệp.

            Số đại biểu HĐND Huyện được bầu là 03 (ba).

            - Đơn vị bầu cử số 04: xã Phú Long và Tân Phú.

            Số đại biểu HĐND Huyện được bầu là 03 (ba).

            - Đơn vị bầu cử số 05: xã Tân Nhuận Đông.

            Số đại biểu HĐND Huyện được bầu là 04 (bốn).

            - Đơn vị bầu cử số 06: xã Hòa Tân.

            Số đại biểu HĐND Huyện được bầu là 03 (ba).

            - Đơn vị bầu cử số 07: xã An Nhơn.

            Số đại biểu HĐND Huyện được bầu là 03 (ba).

            - Đơn vị bầu cử số 08: thị trấn Cái Tàu Hạ và xã Phú Hựu.

            Số đại biểu HĐND Huyện được bầu là 04 (bốn).

            - Đơn vị bầu cử số 09: xã An Khánh.

            Số đại biểu HĐND Huyện được bầu là 03 (ba).

            - Đơn vị bầu cử số 10: xã An Phú Thuận.

            Số đại biểu HĐND Huyện được bầu là 03 (ba).

           

      Xem Nghị quyết!

                                                                                    Thanh Trung – Phòng Nội vụ