Xuất bản thông tin

null Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Ngày 09/03/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn số 824/UBND-KTN chỉ đạo các Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

Thực hiện Công văn số 137/UBND-KT ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện Công văn trên. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021).

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên địa bàn huyện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Công văn trên, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện về trên theo quy định./.

Xem Công văn!

Thanh An