Xuất bản thông tin

null Châu Thành triển khai Kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành triển khai Kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày 18/3/2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ông Phan Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện chủ trị Hội nghị.

Ông Phan Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn, truyền đạt, phổ biến một cách đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, cụ thể các nội dung trong quá trình thực hiện thu thập thông tin điều tra. Thời điểm điều tra đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội tiến hành vào ngày 01/3/2021 và thu thập thông tin đến hết ngày 30/4/2021. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tiến hành điều tra vào ngày 01/7/2021 và thu thập thông tin đến hết ngày 30/7/2021.

Tổng điều tra Kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc điều tra lớn, hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp phản ánh quy mô tổng sản phẩm nội địa, cơ cấu từng ngành kinh tế làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và tổng sản phẩm trên địa bàn của mỗi địa phương. Kết quả của cuộc điều tra này cũng sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ UBND huyện Phan Thanh Dũng chỉ rõ, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là Cuộc tổng điều tra quan trọng, phạm vi rộng. Yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, các phòng ban ngành căn cứ vào trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, cần quán triệt, thực hiện đúng kế hoạch, quy trình, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện.

 

Trí  Khánh