Xuất bản thông tin

null Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường

Ngày 18/03/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành văn bản chỉ đạo về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt II năm 2021.

Ảnh minh họa

Theo đó, Các ngành là Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi Huyện, các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương xã và ngành chức năng tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt II năm 2021”;  Phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn huyện, xã. Khẩn trương triển khai thực hiện tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng, môi trường để phòng, chống dịch, các bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm.  Tổ chức tuyên truyền cho người tiêu dùng nhận biết sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm động vật.

Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (chỉ đạo Trạm truyền thanh xã, thị trấn) phối hợp với ngành chuyên môn huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh trên đàn vật nuôi, dấu hiệu nhận biết biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi.

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện chủ trì, phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động triển khai thực hiện và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt II năm 2021. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn huyện; phân công cán bộ kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện, tiến độ thực hiện tiêu độc, khử trùng môi trường đúng nội dung, đối tượng, cách thức, quy trình tiêu độc, khử trùng quy định. Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện, tổng hợp tham mưu báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh trước ngày 03/5/2021.

Nguồn: Công văn 973/UBND-KTN

Thanh An