Xuất bản thông tin

null Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Trong 02 ngày 27,28 /3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành có các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đang sinh sống trên địa bàn Huyện, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, Báo cáo viên cấp Huyện, phòng ban, ngành, tổ chức chính trị - hội Huyện,  Đảng ủy các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Tại hội nghị các đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến đã nghe các báo cáo viên Trung ương triển khai, quán triệt, các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tuyến huyện Châu Thành

Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng để thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới./.

Thanh An