Xuất bản thông tin

null Tăng cường giải pháp đảm bảo cải thiện Chỉ số DDCI, Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng năm 2021

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Tăng cường giải pháp đảm bảo cải thiện Chỉ số DDCI, Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng năm 2021

Ngày 31/03/2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành công văn chỉ đạo về việc tăng cường giải pháp đảm bảo cải thiện Chỉ số DDCI, Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng năm 2021.

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

Phải xem CCHC gắn với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá, trọng yếu trong hoạt động điều hành của chính quyền các cấp, nhất là của người đứng đầu. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao đời sống người dân.

Rà soát lại từng tiêu chí trong các Chỉ số công bố, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm từng bộ phận để khắc phục các tồn tại, hạn chế. Mở rộng và tăng cường các kênh giao tiếp của chính quyền với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp để kịp thời nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng, Chỉ số DDCI đồng bộ, hiệu quả, theo chiều sâu; đưa kết quả thực hiện vào đánh giá, xét khen thưởng cuối năm đối với từng công chức, viên chức và người đứng đầu; đưa việc thực hiện các Chỉ số này vào quy chế làm việc và chỉ tiêu phấn đấu.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là văn hóa ứng xử trong giao tiếp với người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và phục vụ người dân (như: hẹn giờ tiếp nhận hồ sơ, tạo điều kiện để người dân giám sát quy trình giải quyết hồ sơ ở từng giai đoạn…).

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; chú ý tổng kết, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả và nghiên cứu học hỏi các mô hình, cách làm mới, sáng tạo trên tinh thần liên tục đổi mới, đi trước, lấy việc phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Giao Phòng Nội vụ Huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, nhất là đối với các nội dung, nhiệm vụ chưa thực hiện tốt, đảm bảo thực hiện hiệu quả, đồng bộ các tiêu chí thành phần ở các Chỉ số trong năm 2021.

Thanh An