Xuất bản thông tin

null Phát động phong trào thi đua bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Phát động phong trào thi đua bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. UBND huyện Châu Thành phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các nội dung:

Ảnh minh họa

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thi đua đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, từ khi triển khai đến khi kết thúc bầu cử. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử; thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu; tổ chức nơi bỏ phiếu trang trọng, tạo được không khí ngày hội của toàn dân; thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương; đăng ký và thực hiện các công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đối tượng thi đua là tập thể, cá nhân thuộc các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện tham gia thực hiện nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thời gian thi đua từ ngày phát động thi đua đến khi kết thúc, công bố kết quả cuộc bầu cử ngày 25/5/2021.

                                                                        Anh Thư