Xuất bản thông tin

null Thực hiện phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Thực hiện phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Ngày 22/3/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có văn bản đề nghị các ngành, các cấp quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong cơ quan, đơn vị gương mẫu tham gia thực hiện hồ sơ trực tuyến công mức độ 3, 4 và hướng dẫn người dân thực hiện.

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Tháp

Theo Công văn, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, địa phương quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong cơ quan, đơn vị gương mẫu tham gia thực hiện hồ sơ trực tuyến công mức độ 3, 4 cấp huyện, cấp xã tại địa chỉ https://dichvucong.dongthap.gov.vn và tuyên truyền hỗ trợ người dân thực hiện; Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND Huyện thực hiện 100% hồ sơ thủ tục hành chính có liên quan được niêm yết, giao dịch tại Bộ phận một cửa Huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính được niêm yết, giao dịch tại Bộ phận một cửa cấp xã; thường xuyên kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị trong việc hướng dẫn người dân thực hiện và tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ, thủ tục trực tuyến mức độ 3, 4 trên phần mềm.   

Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chủ trì, phối hợp niêm yết danh mục hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4 thực hiện trên phần mềm Một cửa điện tử tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã (các hồ sơ hiện có trên phần mềm https://dichvucong.dongthap.gov.vn); Tiếp tục phản ánh, kiến nghị qua zalo nhóm Tỉnh hỗ trợ nếu hồ sơ, thủ tục bị lỗi hoặc không phù hợp.        

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Huyện phối hợp với các đơn vị liên quan: hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến liên hệ nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến mức độ 3,4 trên phần mềm Một cửa điện tử đạt tỷ lệ 60% trở lên và thủ tục phát sinh hồ sơ đạt 50% trở lên.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến liên hệ nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến mức độ 3,4 trên phần mềm Một cửa điện tử đạt tỷ lệ 60% trở lên và thủ tục phát sinh hồ sơ đạt 50% trở lên; chỉ đạo công chức phụ trách thường xuyên thông báo trên Trạm truyền thanh để cá nhân, tổ chức biết thực hiện.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện: Hỗ trợ, hướng dẫn Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và cán bộ, công chức chuyên môn của các cơ quan, địa phương xử lý tốt hồ sơ, thủ tục hành chính mức độ 3, 4 trên phần mềm Một cửa điện tử; Định kỳ hàng tháng, hàng quý kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện nắm, chỉ đạo; Phối hợp Tổ tin học mở các lớp tập huấn cho các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện thông báo trên hệ thống truyền thanh việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 cấp huyện, cấp xã để cá nhân, tổ chức biết, thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị Quý cơ quan, địa phương liên hệ với Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện để được hỗ trợ./.

           

Trí Dũng (Nguồn Công văn:1007/UBND-CNTT)