Xuất bản thông tin

null Tăng cường áp dụng phần mềm theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Tăng cường áp dụng phần mềm theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ

Ngày 06/4/2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 790/QĐ-UBND-HC của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Ảnh phần mềm

Trong đó, chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ, gồm: Tiếp nhận và quản lý tài khoản truy cập vào phần mềm của mỗi cơ quan, cá nhân để đăng nhập và sử dụng phần mềm đúng mục đích, yêu cầu, bảo đảm an toàn của hệ thống; truy cập phần mềm hằng ngày để tiếp nhận và báo cáo kịp thời đến lãnh đạo cơ quan về các nhiệm vụ, công việc được Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, nhằm khẩn trương chỉ đạo xử lý.

Cùng với đó, thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao đúng thời hạn quy định, không được gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ quá 01 lần đối với nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả thực hiện qua phần mềm để theo dõi. Trường hợp trễ hạn hoặc quá hạn không báo cáo kết quả thực hiện, cơ quan được giao nhiệm vụ phải giải trình bằng văn bản, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh nắm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có phát sinh.

Triển khai Quyết định số 790/QĐ-UBND-HC, trong 08 năm qua, đa số các sở, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao thông qua phần mềm này, qua đó đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp một số sở, ngành tỉnh và địa phương thực hiện nhiệm vụ trễ hạn, xin gia hạn thời gian thực hiện nhiều lần hoặc đã thực hiện xong nhiệm vụ nhưng không gửi báo cáo để kết thúc nhiệm vụ được giao trên phần mềm, điều này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng điều hành công việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Những hạn chế trên phải được nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện các nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Trí Dũng (Nguồn: dongthap.gov.vn)