Xuất bản thông tin

null Ứng dụng công nghệ thông tin vào truyền thanh cấp xã

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Ứng dụng công nghệ thông tin vào truyền thanh cấp xã

Ngày 13/4/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030.

Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu có 100% Đài truyền thanh cấp xã được trang bị hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bình quân mỗi Đài có tối thiểu 15 cụm loa lắp đặt tại 100% số ấp; có 30% Ủy ban nhân dân cấp xã có bảng tin điện tử công cộng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Năm 2025, Uỷ ban nhân dân tỉnh đặt mục tiêu có 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở v.v..

Đến năm 2030, phấn đấu 100% cụm dân cư trên địa bàn xã có cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; 100% Ủy ban nhân dân cấp xã có bảng tin điện tử công cộng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

Theo Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện các công việc được giao tại Kế hoạch này.

Trí Dũng (Nguồn: dongthap.gov.vn)