Xuất bản thông tin

null Kiểm tra niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kiểm tra niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh kiểm tra

Từ ngày 03 đến ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử huyện Châu Thành đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các xã, thị trấn.

Bảng niêm yết danh sách cử tri

Bảng niêm yết danh sách cử tri

Qua kết quả kiểm tra 100% các xã, thị trấn đã niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, tại các địa điểm công cộng (chợ, trường học, nhà văn hóa), tại địa điểm bỏ phiếu.

                                                                       Thanh Trung, PNV