Xuất bản thông tin

null Châu Thành phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4” năm 2021

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Châu Thành phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4” năm 2021

Ngày 05/5/2021, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Châu Thành tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4” trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2021.

Ảnh minh họa

Nội dung thi đua: thực hiện tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân và các cơ quan, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính được quy định mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; Kết quả thực hiện thủ tục hành chính mức độ 4 của đơn vị sẽ là cơ sở để xem xét khen thưởng đơn vị (Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức 4 trong năm (từ 60% số hồ sơ TTHC trở lên); Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức 4 có phát sinh hồ sơ trong năm (từ 50% số TTHC trở lên));

Đối tượng thi đua gồm các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, trực tiếp lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân và các cơ quan, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính được quy định mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Thời gian thi đua từ ngày phát động thi đua đến ngày 30/11/2021.

Kết thúc phong trào thi đua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện sẽ xem xét, khen thưởng theo cơ cấu giải thưởng cho: Phòng, ban, ngành huyện (01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba); Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba) và khen theo Nghị định cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào thi đua.

                                                                                                Nguồn: KH 137/KH-UBND

Anh Thư – PNV Châu Thành