Xuất bản thông tin

null Châu Thành Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Châu Thành Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Ngày 28/5/2021, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư huyện Ủy Châu Thành – Nguyễn Tấn Lực chủ trì Hội Nghị.

Ảnh hội nghị

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết đạt được những kết quả quan trọng. Qua các đợt kiểm điểm tự phê  bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên; kịp thời phát hiện và khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Qua đó, Đội ngũ cán bộ Đảng viên từ huyện đến cơ sở đã nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng và ý nghĩa then chốt của công tác xây dựng Đảng, đồng thời nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ảnh Bí thư Huyện ủy Châu Thành – Nguyễn Tấn Lực phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Châu Thành – Nguyễn Tấn Lực đề nghị các ngành, các cấp, các tổ chức cơ sở Đảng cần phát huy những kết quả đạt được, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết TW4 khóa XII, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Song song đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm . Giữ vững sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, chú trọng việc nêu gương vai trò cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính trong Đảng./.

Trí Khánh