Xuất bản thông tin

null Những thay đổi về Chỉ số cải cách hành chính của các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Những thay đổi về Chỉ số cải cách hành chính của các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp. Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND Về việc ban hành Chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành. Bộ Chỉ số mới có thay đổi về nội dung, điểm số so với bộ chỉ số cũ, cơ bản một vài nội dung như sau:

- Công tác chỉ đạo điều hành:

Ngoài báo cáo CCHC theo định kỳ, chuyên đề, yêu cầu báo cáo theo dõi thi hành pháp luật, báo cáo rà soát văn bản QPPL, báo cáo đào tạo bồi dưỡng CBCCVC, báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin.

Đặc biệt là công tác văn thư, lưu trữ: lập hồ sơ công việc, xử lý tài liệu tồn đọng tích đống đã được đưa vào bộ chỉ số CCHC.

- Cải cách TTHC:

Bộ chỉ số CCHC mới đã giảm việc quy định bắt buộc phải giải quyết TTHC liên thông cùng cấp và liên thông dọc theo số lượng cụ thể.

- Hiện đại hóa hành chính:

Bộ chỉ số CCHC mới đã giảm nội dung sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc của cán bộ, công chức, viên chức; tỷ lệ máy tính cài đặt phần mềm mã nguồn mở.

Tuy nhiên tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức 3 có phát sinh hồ sơ trong năm tăng lên 5% so với bộ chỉ số cũ (45%).

Hồng Thắm-Phòng Nội vụ huyện Châu Thành