Xuất bản thông tin

null Triển khai phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các "Luồng xanh" vận tải

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Triển khai phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các "Luồng xanh" vận tải

Ngày 21/7/2021, UBND huyện ban hành Công văn gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện; Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Các chốt kiểm soát trên địa bàn Huyện; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận tải trên địa bàn Huyện triển khai phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các "Luồng xanh" vận tải theo Thông báo số 689/TB-SGTVT ngày 19/7/2021 của Sở GTVT, theo Công văn UBND huyện ý kiến như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan:

Triển khai đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận tải trên địa bàn huyện Châu Thành biết, thực hiện nghiêm các nội dung theo Thông báo của Sở Giao thông vận tải Tỉnh nêu trên.

Thông báo cho các chốt kiểm soát để có biện pháp ưu tiên cho các phương tiện đã dán nhãn "HÀNG MAU HỎNG" được lưu thông nhanh nhất qua chốt.

Theo dõi chặt chẽ tình hình, báo cáo và đề xuất chỉ đạo kịp thời./.

BBT(Nguồn: 3018/UBND-KTN)